กมธ. หารือความก้าวหน้าของลูกจ้าง สพฐ.

กมธ. หารือความก้าวหน้าของลูกจ้าง สพฐ.

 การศึกษา เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ N405 อาคารรัฐสภา กรุงเทพมหานคร การประชุมคณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร นายสุรวาท ทองบุ สส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกล ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ ได้เสนอเรื่องความก้าวหน้าของลูกจ้าง สพฐ. เข้าพิจารณาในคณะกรรมาธิการการศึกษาได้ประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับความมั่นคงก้าวหน้า การจัดสรรอัตรากำลังของบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กับผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพนักงานราชการ (คพร.) ผู้แทนสำนักงบประมาณ และผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มติที่ประชุมได้ให้แนวทางและข้อเสนอแนะให้ สพฐ.จัดทำข้อมูล เหตุผลและความจำเป็นต้องการอัตรากำลังเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ พนักงานราชการ  ข่าวการศึกษา ลูกจ้างชั่วคราวหรือลูกจ้างประจำที่มีความมั่นคงและก้าวหน้ามากกว่าปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอแนะให้คืนอัตราจ้าง กรณี ตาย ลาออก เกษียณ ให้จัดจ้างทดแทนทุกตำแหน่งให้ครบทุกโรงเรียนโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ธุรการและภารโรง รวมทั้งขอให้พิจารณาดำเนินทำสัญญาจ้าง การจัดสรร และโอนเปลี่ยนแปลงให้เบิกจ่ายตรงตามเวลาจ่าย ณ วันสิ้นเดือนทุกเดืือนด้วย ทั้งนี้ สพฐ.รับไปดำเนินการ และหน่วยงานอื่นที่มาร่วมหารือให้การช่วยเหลือ แนะนำสนับสนุนจนสำเร็จต่อไป #ปฏิวัติการศึกษา ต้อง #ก้าวไกล

แนะนำข่าวการศึกษา อ่านเพิ่มเติมคลิกเลย : ‘ตรีนุช’ ดัน สอศ.ทำข้อตกลง 5 สภารุกอาชีวะทวิภาคียั่งยืน