ด่วน!! สภา ม.ร.มีมติถอดถอน ‘สืบพงษ์ ปราบใหญ่’ พ้นอธิการบดี รอบ 2

ด่วน!! สภา ม.ร.มีมติถอดถอน

สภา ม.ร.มีมติถอดถอน ‘สืบพงษ์ ปราบใหญ่’ พ้นอธิการบดี รอบ 2 ข้อหาฝ่าฝืน กม.-มติ ครม.-ข้อบังคับมหา’ลัย ทั้งใช้วุฒิ ป.เอก ไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ.

และรับโอนทรัพย์สินเกี่ยวกับการกระทำความผิดฐานร่ำรวยผิดปกติ พร้อมตั้ง ผศ.ดร.บุญชาล ทองประยูร รักษาการอธิการบดี
เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 8 พฤศจิกายน สภามหาวิทยาลัยรามคำแหง (ม.ร.) ได้ออกแถลงข่าว ฉบับที่ 1 เรื่อง การถอดถอน ผศ.สืบพงษ์ ปราบใหญ่ อธิการบดี ม.ร.ออกจากตำแหน่งอธิการบดี ม.ร.ภายหลังสภา ม.ร.ประชุมเกี่ยวกับการพิจารณาผลการสอบสวนเรื่องที่ ผศ.สืบพงษ์ ถูกร้องเรียนว่าอาจเข้าข่ายกระทำความผิด และมีคุณสมบัติต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งอธิการบดี ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน จึงมีมติให้ถอดถอนให้พ้นจากตำแหน่งอธิการบดี ม.ร.และเห็นควรแจ้งให้ประชาคม ม.ร.ทุกภาคส่วน รับทราบข้อเท็จจริงตรงกันดังนี้ด้วยเหตุที่ตำแหน่งอธิการบดี ม.ร.เป็นตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัย ผู้ที่ดำรงตำแหน่งสมควรที่จะต้องยึดถือคุณลักษณะของผู้บริหารที่พึงประสงค์ตามข้อบังคับ ม.ร.ว่าด้วยคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของผู้บริหาร พ.ศ.2562 อย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นแบบอย่างของผู้นำที่ดีให้แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากร ตลอดจนนักศึกษา ทั้งศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน อันเป็นการธำรงไว้ซึ่งเกียรติยศ ชื่อเสียง และหลักธรรมาภิบาลของ ม.ร.แต่ ผศ.สืบพงษ์ ปราบใหญ่

ด่วน!! สภา ม.ร.มีมติถอดถอน

การฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี และข้อบังคับ และระเบียบของ ม.ร.โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อบังคับ ม.ร.ว่าด้วยคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของผู้บริหาร พ.ศ.2562 ด้วยพฤติการณ์

1. ผศ.สืบพงษ์ ได้ใช้วุฒิการศึกษาปริญญาเอกที่ไม่ได้รับการรับรองจากสำนักงาน ก.พ.ในการสมัครเข้าบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ โดยสำนักงาน ก.พ.ได้รายงานให้สภา ม.ร.ทราบว่า จากการตรวจสอบวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกของ ผศ.สืบพงษ์ ปรากฏว่า “ไม่พบข้อมูลระดับปริญญาเอก” รายละเอียดปรากฏตามหนังสือลับจากสำนักงาน ก.พ.ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2565ทั้งนี้ การใช้คุณวุฒิการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ.รับรองถือเป็นคุณสมบัติสำคัญตามข้อบังคับ ม.ร.ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน พ.ศ.2551 ข้อ 20.1 และข้อบังคับ ม.ร.ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2556 ข้อ 26(1) ที่กำหนดให้พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สามารถได้รับค่าจ้างตามคุณวุฒิ และตา

มที่ ก.พ.กำหนด จึงหมายความว่า คุณวุฒิของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ที่จะสามารถได้รับค่าจ้างตามอัตราเงินเดือนที่สำนักงาน ก.พ.กำหนด ต้องเป็นคุณวุฒิที่สำนักงาน ก.พ.รับรองเท่านั้น และจากบทบัญญัติในข้อบังคับฯ ทั้ง 2 ฉบับดังกล่าว ย่อมแสดงให้เห็นว่าคุณวุฒิการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ.รับรองถือเป็นคุณสมบัติประการสำคัญในการบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยของ ม.ร.เป็นอย่างยิ่ง เพื่อจะได้บรรจุบุคคลให้ตรงตามความต้องการของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง จะต้องเป็นคุณวุฒิจากหลักสูตรการศึกษาที่มีมาตรฐานตามเกณฑ์สากล เพื่อให้การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒินั้น เหมาะสม และเป็นธรรม

แนะนำการศึกษา อ่านเพิ่มเติมคลิ๊กเลย : สั่งพัก ‘ตั๋วครูหื่น’ เล็งเพิ่มกฎเหล็กจรรยาบรรณ