ม.เกษมบัณฑิต ดันนวัตกรรมการโค้ช พัฒนาบุคลากรรับมือการเปลี่ยนแปลง

ม.เกษมบัณฑิต 10

ม.เกษมบัณฑิต ดันนวัตกรรมการโค้ช พัฒนาบุคลากรรับมือการเปลี่ยนแปลง

การศึกษา ดร.เสนีย์ สุวรรณดี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เปิดเผยว่า โลกในยุคของการเปลี่ยนแปลงและแข่งขัน จำเป็นอยู่เองที่ผู้บริหารและบุคลากรภาครัฐจะต้องปรับตัว และพัฒนาตนเอง ด้วยการเสริมเติมเต็มในมิติที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ และนวัตกรรมใหม่ สำหรับการต่อยอดไปสู่การขับเคลื่อนการบริหารจัดการ และการปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจ และเป้าประสงค์ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ตลอดจนการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ม.เกษมบัณฑิต 10

เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส

การศึกษา  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตตระหนักและให้ความสำคัญกับการพัฒนาทุนมนุษย์ โดยเฉพาะการออกแบบหลักสูตรที่ตอบโจทย์ หรือยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐในยุคดิจิทัล ภายใต้เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ จึงจัดโครงการอบรมหลักสูตร “นวัตกรรมการโค้ชสำหรับการบริหารจัดการ” ให้ผู้บริหาร และบุคลากรภาครัฐ วันที่ 23-24 มีนาคม ที่ห้องบรรยาย 1605 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการดร.เสนีย์กล่าวต่อว่า สำหรับการโค้ช หรือ Coaching เป็นนวัตกรรมที่มีความสำคัญสำหรับการขับเคลื่อนการบริหารจัดการ ซึ่งปัจจุบันได้รับการยอมรับ และนำมาประยุกต์ใช้ในองค์กรภาครัฐ และเอกชนกันอย่างแพร่หลาย ทั้งนี้ เพราะการโค้ชเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญสำหรับการดึงศักยภาพของผู้บริหารและทีมงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์บริบทของการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขัน

แนะนำข่าวการศึกษา อ่านเพิ่มเติมคลิ๊กเลย : แห่แชร์ มัธยมวัดธาตุทอง ออกระเบียบใหม่ ผมสั้น-ยาวได้ตาม ‘เพศวิถี’ ปูน ทะลุฟ้า ยก ร.ร.ในฝัน